Gebruiksvoorwaarden

Ashworth en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen ("Ashworth") onderhouden deze Website voor uw informatie, educatie en communicatie. Tenzij anders aangegeven, mag u materiaal dat op deze website wordt weergegeven alleen downloaden voor niet-commercieel, persoonlijk zakelijk gebruik, op voorwaarde dat u ook alle auteursrechtelijke en andere eigendomsvermeldingen op de materialen behoudt. U mag de inhoud van deze website echter niet distribueren, wijzigen, verzenden, hergebruiken, reverse-engineeren of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, inclusief gegevens, tekst of afbeeldingen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ashworth. Bepaalde delen van deze website kunnen aanvullende beperkingen bevatten met betrekking tot het gebruik of de toegang. Het gebruik van deze website en de toegang tot het materiaal dat het bevat, zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden en aan alle toepasselijke wetten. Uw toegang tot en browsen op de Website vormt uw volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden:

  1. Tenzij anders vermeld, zijn alle materialen op deze website auteursrechtelijk beschermd. Ze mogen alleen worden gebruikt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ashworth, zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden of in de tekst op deze website.
  2. Informatie op deze Website kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Ashworth garandeert niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de materialen of de betrouwbaarheid van enig advies, mening, verklaring of andere informatie die via deze site wordt weergegeven of verspreid. U erkent dat elk vertrouwen van u in dergelijk advies, mening, verklaring of andere informatie op eigen risico is. Ashworth behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, eventuele fouten of weglatingen in enig deel van deze site te corrigeren. Ashworth kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving andere verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan deze site, de producten, diensten of prijzen (indien van toepassing) die op deze site worden beschreven.
  3. Alles op deze website wordt aan u verstrekt "ZOALS HET IS" ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, DUS DE BOVENSTAANDE DISCLAIMER IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. IN DERGELIJKE STATEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ASHWORTH BEPERKT TOT DE GROOTSTE MATE DIE DOOR DE WET IS TOEGESTAAN.
  4. Ashworth aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade aan of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of browsen op deze website of het downloaden van materialen, gegevens, tekst of afbeeldingen ervan.
  5. Voor uw gemak kan Ashworth op deze website links aanbieden naar Webster die door andere entiteiten worden beheerd. Als u een dergelijke link gebruikt, verlaat u deze Website. Als u besluit een gekoppelde site te bezoeken, doet u dit op eigen risico en is het uw eigen verantwoordelijkheid om alle beschermende maatregelen te nemen om u te beschermen tegen virussen of andere destructieve elementen. Ashworth doet geen enkele uitspraak over enige Website waartoe u toegang hebt via deze Website. Wanneer u een dergelijke website bezoekt, moet u begrijpen dat deze onafhankelijk is van Ashworth en dat Ashworth geen controle heeft over de inhoud van die website. Bovendien is een link naar een niet-Ashworth-website geen indicatie dat Ashworth enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van een dergelijke website onderschrijft of aanvaardt. IN GEEN GEVAL ZAL ASHWORTH AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS ENIGE PARTIJ OF VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF ANDERE GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK VOOR ENIG GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF VAN ENIGE ANDERE WEBSITE MET HYPERLINKS, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING TOT, WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS OP UW INFORMATIEVERWERKINGSSYSTEEM OF ANDERSZINS, ZELFS ALS ASHWORTH UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
  6. Ashworth wil geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u ontvangen via deze website. Houd er rekening mee dat alle informatie of materiaal dat naar Ashworth wordt verzonden via een link op deze website niet als vertrouwelijk wordt beschouwd. Door Ashworth aldus informatie of materiaal te sturen, verleent u Ashworth onherroepelijk een onbeperkte, wereldwijde licentie om die materialen of informatie te gebruiken, distribueren, weergeven, reproduceren, uitvoeren, wijzigen en verzenden, en u gaat er ook mee akkoord dat Ashworth vrij is om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons stuurt voor welk doel dan ook te gebruiken. Als u wilt dat uw vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie door Ashworth wordt overwogen, moet u eerst een niet-vertrouwelijkheidsovereenkomst ondertekenen voordat de informatie wordt bekeken door een technisch persoon bij Ashworth. Om een niet-vertrouwelijkheidsovereenkomst te verkrijgen, schrijft u naar Ashworth, t.a.v.: Engineering Product Development, 450 Armour Dale, Winchester, Va., 22601.
  7. Op deze Website vindt u een aantal handelsmerken, logo's en dienstmerken (gezamenlijk de "Merken"). De Merken zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Ashworth en anderen. De handelsmerken gevolgd door TM zijn geregistreerde handelsmerken in de Verenigde Staten; alle andere zijn handelsmerken in de Verenigde Staten. Niets op deze website mag worden opgevat als het verlenen van een licentie of recht om een dergelijk merk dat op de website wordt weergegeven te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van Ashworth of een derde partij die eigenaar kan zijn van de weergegeven merken. Alle vragen met betrekking tot het gebruik van merken of de vraag of een naam in feite een handelsmerk van Ashworth is, moeten worden doorverwezen naar e-mailadres: ashworth@ashworth.com.
  8. Deze website wordt gecontroleerd, geëxploiteerd en beheerd door Ashworth vanuit haar kantoren in de Verenigde Staten van Amerika. Ashworth verklaart niet dat materialen op deze site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties buiten de Verenigde Staten en dat toegang tot deze materialen vanuit gebieden waar de inhoud ervan illegaal is, verboden is. U mag deze site niet gebruiken om materiaal op deze site te exporteren in strijd met de exportwetten en -voorschriften van de Verenigde Staten. Als u deze site hebt bezocht vanaf een locatie buiten de Verenigde Staten, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de wetten van het Gemenebest van Virginia, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen.CONTACTGEGEVENS:

Ashworth

Ter attentie van: Web Administrator

450 Armour Dale

Winchester, VA 22601

Telefoon: 540.662.3494

Fax: 540.662.3150

E-mailadres: ashworth@ashworth.com

Ashworth Brothers Instagram

Ashworth Brothers Vimeo